Legislation - Fire Protectiorn

 

In this section you would find links to the legislation according to which certification audits are carried out.
The laws are in the Czech language. You can find Czech legislation in English here.

 

Legislation

​​► Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

► Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

► Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

► Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

► Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

► Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

► Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

► Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signalů

► a další